Vyhláška ohledně zákazu vstupu

V následujícím přepisu vyhlášky může čtenář posoudit, nakolik represivní byla dobová legislativa týkající se omezení vstupu na území střelnic výcvikového tábora a nakolik se liší od současných nařízení. Otázkou zůstává, zda nebyly určité přestupky tolerovány - soudě podle úsměvných sdělení několika pamětníků, kteří vzpomínají na dobu, kdy hojně chodívali na cílové plochy "spásat" maliny a v případě přistižení byli "pouze" vytaháni za uši samotným panem hajným. Na druhou stranu je doloženo, že prostor byl v dobách výstavby velice striktně střežen, alespoň o tom vypovídá několik hlášení o přistižení podezřelých osob v nitru cvičiště.


Číslo: 835/pres.                                              Ve Vyškově dne 20. května 1938.


Výcvikový tábor u Vyškova,
zákaz vstupu na území střelnic.

Vyhláška


Na základě ustanovení § 37 zákona o obraně státu ze dne 13. května 1936 čís 131 Sb. zák. a nař a čl. 3 odst. 1. zákona ze dne 14. července 1927 čís. 135 Sb. zák. a nař., jakož i zmocnění daného výnosem zemského úřadu v Brně ze dne 17. května 1938 čís 7530/I/1 vydává okresní úřsd va Vyškově též jménem okresního úřadu v Prostějově a Boskovicích následující vyhlášku ohledně vstupu na území střelnic výcvikového tábora u Vyškova

I.

Vstup do uzavřeného prostoru střelnic v době střelby.


Vstup do uzavřeného prostoru střelnic dvě hodiny před započetím střelby jest zakázán.

Prostor střelnic jest uzavřen, když komunikace (silnice, případně vyznačené cesty) jsou uzavřeny závorami, na nichž jest upevněn červený praporek a když na stožárech umístěných na význačných místech v obci ležících kolem střelnic, jest vztýčen červený prapor, případně prapor červeno-žlutý, což znamená, že prostor jest ohrožen i mimo hranice střelnic. Na pěšinách, průsecích a pod. jsou upevněny výstražné tabulky. Při noční střelbě jsou na závorách postavených na veřejných komunikacích upevněna červená světla. Doba střelby bude oznamována obecním úřadům ležícím na obvodu střelnic.

II.
Vstup na cílové plochy.

Na cílové plochy jest vstup naprosto zakázán a to i mimo dobu střelby. Cílovými plochami se rozumí veškeré na holo vykácené prostory.

III.

Všeobecná opatření.

Zakazuje se:
a)zdržovati se poblíž vojenských střelnic, jiných objektů a zařízení,
b)poškozovati výstražná zařízení, telefonní vedení, otevírati závory a pod.
c)fotografovati, pořizovati náčrtky a zápisky na území střelnic a v bezprostřední jejich blízkosti, pozorovati provoz na střelnicích, zejména pomocí optických přístrojů. V obvodu střelnic a v jejich bezprostřední blízkosti zakazuje se nošení fotografických a filmových aparátů.
d) přelet nad územím výcvikového tábora soukromými letadly a kluzáky v každé době,
e) sbírati střely, střepiny, hlavice, zapalovače a jiné podobné předměty a jejich součástky.
Vždy a bezpodmínečně musí býti uposlechnuto rozkazů, upozornění a pokynů vojenských orgánů a lesního personálu týkajících se shora uvedených opatření.

Opatření v zájmu bezpečnosti na okresních silnicích.

Hodinu před zahájením střelby uzavírá se okresní silnice Studnice-Rychtářov a okresní silnice Drahany-Žárovice. Již v tuto dobu jest průjezd vozidel jakéhokoliv druhu po těchto silnicích zakázán. Bližší předpisy o tom, kdy je možno projeti po těchto silnicích, vydá velitelství výcvikového tábora u Vyškova a uveřejní je v obcích sousedících se střelnici.

Jiná opatření.

1. Vlastníci a uživatelé pozemků ležících podél střelnic a jejich zaměstnanci potřebují ke vstupu na tyto pozemky povolení velitelství výcvikového tábora.
2. Pro sbíráni klestí a vedlejších lesních plodů (jahod, malin, hub a pod.), vyžínání trávy mimo dobu střelby a mimo prostory trvale zakázané (t.j. cílové plochy), musí si zájemci vyžádati povolení od vojenských lesních podniků.
Nedbání shora uvedených příkazů a zákazů bude trestáno dle čl. 3. zákona ze dne 29. února 1920 čís. 126 Sb. zák. a nař. ve znění zákona ze dne 14. července 1927 čís. 125 Sb. zák. a nař. o organisaci politické správy na penězích od 10 Kč do 5.000 Kč nebo na svobodě od 12 hodin do 14 dnů.

Okresní hejtman:
Dr. Přikryl, v. r.


přepsal Buchtelberg


Diskuze