Jména cvičišť v Truppenübungsplatz Wischau

Jména cvičišť v Truppenübungsplatz Wischau dle mapy z roku 1941

Názvy cvičných německých objektů jakož i jednotlivých střelnic a cvičišť na území bývalého Truppenübungsplatz Wischau byly dosud velkou neznámou a proto se bylo možno mezi zájemci o tuto problematiku setkat s různými názory na jejich pojmenování. Mnoho objektů dostalo ?pracovní? názvy, což mohlo při vzájemném porovnávání informací vést k určitému zmatení, způsobenému neznalostí ?bunkronomie? různých průzkumných skupin či jednotlivců. K určitému ujednocení by tak mohla přispět následující mapa a údaje, které lze vyčíst a vydedukovat z jejího obsahu. Na začátku je třeba upozornit, že prezentované informace o možném účelu cvičišť se zakládají pouze na obsahu mapy, poznatky získané terénním průzkumem dostupných lokalit budou doplněny později.

Mapa TÜP Wischau o měřítku 1:28800, datovaná do roku 1941 zobrazuje rozmístění jednotlivých cvičišť a jejich jména dávají tušit, k jakému druhu výcvikové činnosti byla určena. Mapový podklad je zjevně staršího data, místní jména a názvy obcí jsou v češtině, rovněž není zachycen stav komunikační sítě vybudované po založení voj. výcvikového tábora ve 30. letech, není zakresleno odlesnění cílových ploch, chybí tábořiště na Kozí horce atd. Základní legenda mapy je dvoujazyčná. Německé mapové značky představující vojenské objekty jsou doplněny zdánlivě dodatečně, navíc chybí jejich úplné vysvětlivky.
Oblast vojenského prostoru je ohraničena zelenou plnou čárou (v legendě mapy jako platzgrenze) Modrou plnou čarou je zakreslena i hranice území, které mělo být připojeno k vojenskému cvičišti po plánovaném vystěhování všech 33 obcí (v legendě jako erweiterungsgebiet = rozšířené území) Do vojenského záboru je zahrnut také les Obora nad Podhradským rybníkem v Plumlově, naopak vně původních hranic leží lesní revír Repechy, který dříve nebyl součástí Lichtensteinského velkostatku (patřil hraběcímu rodu Mensdorff-Pouilly). Jako zajímavost lze uvést existenci modře ohraničené enklávy v polích JZ od obce Soběsuky, kde byl pravděpodobně plánován další vojenský tábor. V blízkosti mnoha, v mapě vyznačených obcí byla stávající hranice vojenského prostoru upravována záborem výběžků a enkláv ležících dosud vně jeho území.

Výčet zobrazených cvičišt

PAKBAHN NORD (Žárovická střelnice)

PAK = zkratka pro protitankový kanón (Panzerabwehrkanone). BAHN = dráha
Plocha této výcvikové plochy kopíruje původní čs.cvičiště budované v předválečných letech. Tvoří je území o tvaru úzkého obdélníku, táhnoucí se od žárovické silnice přes Tondův a Příhonský.žleb. Jenalo se pravděpodobně o střelnici sloužící k nácviku zamiřování (i střelby?) protitankovými kanóny na pohyblivé cíle. Po kolejových drahách se tahaly terče nebo makety nepřátelské bojové techniky a obsluhy se na ně učily zamiřovat, tj. určovat vzdálenosti a prvky pro střelbu, velet k zamíření, měnit zamíření podle povelů ... a vůbec vše, co obnáší dělostřelba na přímou viditelnost.
Zakresleny jsou dva objekty, dle vysvětlivek klasifikovány jako Motorisierte deckung (=Strojovna) náležející do kategorie splittersicher (=odolné proti střepinám). Dle polohy obou objektů je jasné, že se jedná o staré čs.strojovny náležející k Žárovickým objektům, z čehož lze usuzovat, že byly německou armádou zřejmě normálně používány. Naopak mapa kupodivu opomíjí objekty S1,S2, Skluz a V.

V BUCHTELKA (Střelnice č.5 ? Buchtelka)

Střelnici tvoří plocha o tvaru obdélníka, jehož kratší strana je na jihu tvořena Hanáckou cestou, na severu pak střelnice cípem zasahuje na protilehlý svah Napajedelského žlebu. Převážná část území je mírně zvlněná, větší terénní nerovnosti provázejí počínající údolí Pytláckého potoka a jeho přítoků. Zakresleno je 7 objektů, dle vysvětlivek klasifikováno jako Artillerie beobachtungs stand (=Dělostřelecká pozorovatelna) náležející do kategorie odolnosti číslo II (objekty na Buchtelce jsou chráněny zemním zásypem), s průzorem o zorném úhlu o velikosti 100g (90 stupňů). Zakreslené objekty přibližně odpovídají skutečnému rozmístění pozorovatelen v terénu. Zajímavostí je absence objektu strojovny, což by mohlo napovídat, že výstavba zde probíhala ve více etapách. Na kótě 482 v jihozápadním cípu plochy ještě nestojí objekt Viktoria.

IV SILBERBERG (Střelnice č.4 - Stříbrná)

Plocha této střelnice se rozprostírá několik set metrů JZ od vrcholu hory Stříbrná (551 m). Jedná se o území lichoběžníkového tvaru, na kterém je zakresleno celkem 9 objektů. Dle mapové legendy se v 8 případech jedná o Infanterie deckung (= pěchotní kryty), třída odolnosti I víceméně pravidelně rozestavěné ve dvou řadách. Devátým objektem je strojovna (=Motorisierte deckung), nacházející se v SV koutu území. Pokud by touto značkou byl míněn objekt Schlosskeller, jednalo by se pravděpodobně o jednu z nejstarších německých strojoven na celém území TÜP WISCHAU. Ani zde nejsou zatím zakresleny velké pozorovatelny na kótách Silberberg a Eichberg.

I, II, III, WIESBERG WEST, MITTE, OST (Střelnice č. 1,2,3 Véspěrk západ, střed, východ)

Plochy těchto střelnic tvoří území tvaru podlouhlých lichoběžníků, položených rovnoběžně vedle sebe ve směru JV-SZ. Spojená plocha všech tří sekcí zabírá velkou část bývalého Radslavického revíru. Střelnice je pojmenována podle kóty Véspěrk (též Vešperk) a prochází jí cesta spojující Kozí Horku s Ferdinandskem. Na ploše střelnic nejsou zakresleny žádné objekty, což může svědčit o pozdější etapě jejich výstavby.

FÜR ERDARBEITEN FREIGEGEBEN

=uvolněno (dosl.), spíše však "vyhrazeno" pro zemní práce
S největší pravděpodobností se jednalo o cvičiště určené pro výcvik v kopání okopů a zákopů pro jednotlivce, jednotky a bojovou techniku.

SCHULSCHIESS STÄNDE

=stanoviště (množ.) pro školní střelbu(y)
Na pomyslné čáře byla předem a natrvalo upravena střelecká stanoviště (lze očekávat okop pro ležícího střelce s oporou pro zbraň a okop pro kulomet). Nacvičovalo se zde zamiřování a spouštění, činnost na palebné čáře, příchod k terčům, hlášení výsledků a pod. Cíle byly stejné jako při pozdější ostré střelbě a byly ve skutečné vzdálenosti. Lze se domnívat, že tohle vše probíhalo zhruba v místech zeleného nápisu. Tam mohl probíhat výcvik "na sucho" a střelba ostrým střelivem se mohla odehrávat uvnitř valu ve tvaru písmene "U".

GR. WERFERBAHN

=granátová dráha (pojezd)
Zde se cvičilo házení granátů - nejspíše nevýbušných maket (zejm. protitankových) na pohyblivé cíle z boku zepředu i zezadu. Za tím účelem zde mohly být i zpevněné zákopy, přes něž mohly přejíždět tažené makety tanků, příp. skutečné tanky a bojová vozidla za účelem zvyšování psychické odolnosti i vrhačského umění vojáků v zákopech. Na ploše tohoto cvičiště se nachází tajemný objekt Granátka

KRAFTFAHRZEUGHALLEN

e Kraft = síla; s Fahrzeug = vozidlo (ale i plavidlo). V našem případě = MOTOROVÉ VOZIDLO.
Tyto budovy leží na hranici voj. prostoru, v bezprostřední blízkosti tábořiště na Kozí horce (Lager Süd, nebo také Ziegenhügel) Kraftfahzeughallen lze chápat jako kryté objekty pro motorová vozidla. Pravděpodobně se jednalo o zděné stavby, možná i vytápěné kvůli startování za nízkých teplot v zimě. Dnes by se tyto objekty daly nazvat "chráněné parkoviště" nebo "polní autopark". Lze předpokládat, že vše bylo oploceno a střeženo.

HANDGRANATEN WURFPL.

=házeliště granátů (Wurf = vrh, hod, hození) (Pl. = Platz)
Tento prostor byl určen pro házení granátů (nejspíše ostrých útočných).
Útočné granáty se házely buď z okopu, nebo zpoza krytu, anebo za chodu (po hodu voják zalehnul, příp. pokračoval v chodu, skloniv hlavu a chráně si obličej předloktím). Házelo se na cíl, jímž mohl být vymezený prostor (obvykle s figurínou) nebo zákop.

Díky tomuto mapovému dílu je možno identifikovat a lokalizovat plochy bývalých německých cvičišť, jakož i několik výcvikových objektů z pomyslné první etapy výstavby. Žel bohu bylo tvůrci mapy opomenuto umístění obsáhlejší legendy týkající se vojenských objektů, takže převážnou většinu vysvětlivek bylo nutno čerpat z legendy německé mapy VVP Milovice, umístěné na této adrese. Je nutno zmínit, že mapa obsahuje mnoho sporných skutečností, pravděpodobně vyplývajících z různého stáří podkladu a nejnovějších vrstev. Pokud je však skutečně oficiálním dokumentem a ne nedohotoveným zmetkem, dokládá nám svým obsahem skutečný stav v prvních letech německé přítomnosti ve vojenském prostoru.

Buchtelberg

Výřezy z dobové mapy naleznete zde

Poděkování: smysluplný překlad mapových údajů a úvahy nad účelem jednotlivých cvičišť poskytl -veteran 22-

Prameny a zdroje:
dobová mapa TÜP Wischau
poznatky -veterana 22-
legenda mapy TÜP Milowitz
http://www.brigadyr.ic.cz/ - typologie objektů
vlastní průzkumy

Diskuze