Poválečná statistika k vystěhování TÜP Wischau

Po osvobození celého území vyškovského vojenského cvičiště rumunskými oddíly v květnu roku 1945 se objevil jeden velký, téměř nezacelitelný šrám na majetku a srdcích vystěhovalců, kteří 4 roky živořili mimo svůj rodný domov. Proto byl téměř ihned po válce zřízen Osídlovací úřad - Fond národní obnovy, který měl dát vše do pořádku nejen na území bývalého TÜP Wischau, ale i v rámci celé republiky. Pro okres Vyškov a přilehlé oblasti byl (dle oběžníku 1/48 ze dne 30.ledna 1948 při zdejší skupině daného úřadu) zřízen statistický referát, který zpracovával veškeré data o výsledcích restituční a likvidační agendy pro celé území bývalého TÜP Wischau.
Následující soupis podává zajímavé informace o poválečném stavu pozemků v katastru některých zabraných obcí a o jejich válečném využití pro potřeby německého Wehrmachtu.

Cvičiště Vyškov (Vložené katastrální výměry do území starého cvičiště i do území cvičiště po rozšíření)
Název obce [výměra katastrálního území (ha,a,m2)]

 1  Hradisko
 122,43,93
 2  Stínava  1131,70,30
 3  Vícov  
 47,05,70
 4  Hamry
 438,90,33
 5  Žarovice
 654,52,46
 6  Krumsín  59,50,34
 7  Prostějovičky
 1236,87,41
 8  Myslejovice  1183,77,93
 9  Kobylničky  22,08,11
 10  Křenůvky  39,60,75
 11  Horní Otaslavice  203,22,06
 12  Bousín  1224,90,23
 13  Drahany  2045,24,06
 14  Hartmanice(Niva)  1340,02,90
 15  Otinoves  952,68,97
 16  Rozstání  1656,05,61
 17  Dědice  1152,65,07
 18  Drnovice  379,37,17
 19  Ježkovice
 499,14,78
 20  Opatovice  561,32,25
 21  Pustiměř  52,31,97
 22  Radslavice  1254,52,24
 23  Ruprechtov  618,20,56
 24  Německé Prusy  0,99,67
 25  Podivice  3654,95,46
 26  Radslavičky  292,94,04
 27  Rychtářov  1888,33,82
 28  Studnice  1610,06,57
 29  Nové Sady - Odrůvky  747,10,20
 30  Zelená Hora - Březina  267,29,75
 31  Krásensko  1277,99,17
 32  Podomí  546,70,59
 33  Lhota
 314,33,15
 34  Jedovnice 
 715,85,23
 35  Rogendorf(Krasová)  357,82,16
 36  Vilémov
 9,85,73
 37  Lipovec  1036,48,79
 38  Holštejn  390,09,27
 39  Housko  678,81,90
 40  Sloup  16,50,99
 41  Protivanov  805,84,16
 42  Senetářov  1383,49.07
 43  Kotvrdovice  565,89,15
 44  Kulířov
 341,07,94
 45  Molenburk  509,54,66
 46  Repechy  247,22,94

Celkem:                                     34.533,60,34

Hlášení jednotlivých obcí o potřebě obnovy a úpravy hranic:

Soudní okres: Blansko

Politický okres: Boskovice

Kat.měř.úřad: Boskovice


1. Housko - Za okupace nebyly hranice pozemků příliš těžce poškozeny a kde se dalo, byly ihned po okupaci opětovně obnoveny. Obec žádá o scelování pozemků.

2. Lipovec - MNV hlásí, že v obvodu zdejší obce je naléhavá potřeba opětovné vytýčení hranic na plochách scelených za německé okupace a to v k.ú. Lipovec 200 ha a v k.ú. Krásensko 100 ha.  

3. Molenburk - Za okupace zřízením ,,LandWirtschaft Molenburg" došlo k úplnému zrušení a poškození hranic rozoráním mezí v k.ú. Molenburk na ploše asi 220 ha. Současně byly zrušeny hranice pozemků občanů z Molenburku v sousedním k.ú. Hartmanice na ploše asi 30 ha. Všechny uvedené pozemky vyžadují obnovu hranic.

4. Senetářov - Za nuceného vystěhování obce byl v sousední obci vytvořen vojenský dvůr, jehož správa scelila s tímto dvorem asi 60 ha soukromých pozemků z obce Senetářov.

Soudní okres: Boskovice

Politický okres: Boskovice

Kat.měř.úřad:Boskovice


Protivanov - Obec byla sice za okupace zabrána, ale Němci již neměli čas scelovací práce provésti. Zemědělci, kteří přicházeli do záboru, mají v pozemkové knize poznámku, že nesmí pozemky prodati, pronajmouti či jinak zciziti. Tuto poznámku je nutno úředně nechat z pozemkové knihy vymazat.

Ždárná - V obci je zabrán majetek po Němci, a to pozemek o výměře asi 0,80 ha a cesta k němu. Jedná se o vyměření cesty.

Soudní okres: Plumlov

Politický okres: Prostějov

Kat.měř.úřad: Prostějov


1. Drahany - Obec byla za okupace vystěhována. Měřické práce je zapotřebí ve větším rozsahu. U mnohých usedlostí jsou hranice pozemků značně poškozeny a jsou neznatelné. Během vystěhování obce se ztratila katastrální mapa, takže je potřeba vypracovati mapu novou. Jelikož je obec byla  válkou značně poškozena, žádá provedení prací bez jejího dalšího zatížení. Výměru poškozených pozemků neuvádí. Odhadem to bylo 300 ha.

2. Hartmanice (dnes Niva) - V obci Hartmanice bude třeba provésti nové parcelační řízení, jelikož po vystěhování se polovina občanů nevrátila. Po zničení a vyřazení určitých domků bude třeba po vyhotovení regulačních plánů provésti znovu práce měřičské. Výměru nemožno zatím udati. Odhadem to bylo 200 ha.

3. Otinoves - Zde je hlášeno, že se dosud neví, na jaké ploše bude třeba provésti měřičské práce, neboť obec zamýšlí provésti scelování pozemků. K porušení hranic došlo jen asi u 20 parcel.

Soudní okres: Vyškov

Politický okres: Vyškov

Kat.měř.úřad:Vyškov


1. Dědice - MNV ve Vyškově hlásí, že k.ú. Vyškov-Dědice bylo za okupace zabráno několik set ha orné půdy a lesa a knihovně převedeno na německou říši (Reichs-Fiskusheer). Na zmíněném katastru postaven za okupace velký vojenský tábor, bylo zastavěno několik set měřic orné půdy, dále zřízeny byly hospodářské dvorce a vykoupené pozemky zorány ve větší celky.   
Někteří majitelé nechali své pozemky na vlastní náklady zaměřiti již v roce 1945 civilním geometrem a někteří určili hranice svých pozemků vzájemnou dohodou. Odhadem došlo k poškození asi 200 ha plochy.

2. Krásensko - Obec Krásensko byla za okupace vystěhována a celý katastr byl přeměněn na pastviny. Došlo ke změnám hranic u všech pozemků, a to na ploše asi 391 ha.

3. Lhota - Za okupace byla obec vystěhována a okupanti zřídili v katastru obce cílovou střelnici čímž byly poškozeny hranice asi 150 ha pozemků, které třeba přeměřiti.

4. Opatovice - Za okupace byl v obci vytvořen vojenský dvůr, jehož správa zcelila soukromé pozemky ve větší celky rozoráním mezí a to: v k.ú. Opatovice asi 200 ha, v k.ú. Dědice asi 3 ha, v k.ú. Lhota asi 5 ha
Dohromady byla poškozena plocha o výměře 208 ha.

5. Podivice - Za okupace byl v obci zřízen vojenský dvůr, který patřil z části letišti v Prostějově a z části letišti ve Vyškově. Hranice pozemků byly rozorány a zceleny ve větší plochy. Jedná se asi o 150 ha plochy.

6. Německé Prusy - Pustiměř - Za okupace bylo v obci Německé Prusy - Pustiměř rozšířeno vojenské letiště, a k němu zřízeny nové cesty, dále byla zřízena školní vojenská střelnice.
Tím bylo zabráno asi 25 ha zemědělské půdy. Z této plochy budou  některé pozemky vráceny původním majitelům, z jiných jen části některých pozemků, které si ponechá armáda.

7. Radslavičky - Za okupace po vystěhování obce byly některé pozemky zastaveny vojenským budováním, k nímž zřízena silnice a     ujezděná cesta. Tím byly zničeny pozemky číslo katastru 1259, 1258, 1257, 1262, 1261, 1265, 1266, 1267, 1268, 1241, 1240, 1239 a 1247. Tyto pozemky třeba přeměřiti, výměra přibližně 20 ha.

8. Rychtářov - Po vystěhování roku 1941 byl v obci vytvořen vojenský dvůr, jehož správa scelila asi 318 ha soukromých pozemků ve větší celky rozoráním mezí, takže hranice jednotlivých pozemků jsou úplně zrušeny. Jejich znovu vytyčení je velmi naléhavé. jedná se asi o 318 ha plochy

9. Zelená Hora - Za okupace bylo v obci rozoráno vojenským německým dvorem: v. k.ú. Zelená Hora 150 ha, v k.ú. Podivice 30 ha, v k.ú. Radslavice 20 ha. Po okupaci se do obce nevrátila asi třetina obyvatel, takže nemožno uvést přesnějších dat stran potřeby měření. Jedná se o plochu asi 200 ha.

Silberberg


Prameny:
Dokumentace statistického referátu Vyškov, Osidlovací úřad - Fond národní obnovy (1947-1948)
vzpomínky pamětníků

Diskuze