Názvy a maskování objektů

Válečná historie TüP Wischau, mnoho palčivých otázek, málo uspokojivých odpovědí, vyvolávajících otázky další. Mnohé z nich se již bohužel nikdy nepodaří zodpovědět. Jednou z velkých neznámých jsou také původní názvy betonových pevnůstek. Tato problematika úzce souvisí s další zajímavým, zdánlivě samostatným tématem, totiž s maskováním objektů. Co o těchto věcech vlastně víme?
Němci během svého "pobytu" ve vyškovském prostoru vybudovali více jak 100 železobetonových objektů, které aktivně využívali pro výcvik jak pěchoty, tankových vojsk a posluchačů zdejší vyšší a nižší praporčické školy. K tahaní těžších terčů byly na vystavěny objekty strojoven, které byly pro tento účel vybaveny složitým, motorově poháněným zařízením. Na kopcích a význačných kótách byly vystavěny objekty velkých pozorovatelen.
Z důvodu lepší orientace ve cvičném terénu, krytí objektů proti leteckému průzkumu a snad i z důvodu nácviku boje v zastavěných plochách byly zmiňované větší objekty maskovány jako civilní budovy. Toto maskování zahrnovalo úpravy spočívající v tvorbě maleb falešných stavebních prvků na stěny objektů a v budování tzv. nástaveb, které ryze funkční vojenské stavby vizuálně přetvořily v dokonalé imitace budov blízkých rázu kraje. Pro pozorovatelny a strojovny takto maskované byl dle legendy map německých vojenských prostorů užíván výraz Deckungs und Beobachtungsstand umkleidet mit gelendemerkmalen(=doslova přestrojené kryty a pozorovatelny:-). Většina prvků maskování již dávno vzala za své, jedinými stopami dokazující existenci některých z nich jsou vzpomínky pamětníků, lidové názvy, případně zákres některých objektů v dobových mapách pod značkami staveb civilního určení.
Všechny dominantní pozorovatelny a strojovny nacházející se na území vojenského újezdu měly své jedinečné jméno a číselné označení, kterým byla vyjádřena příslušnost k určité střelnici. Toto číselné označení bylo zpravidla zakresleno v blízkosti vchodu v pravoúhlé vpadlině, či na výstupcích stejného tvaru. Zbytky těchto popisných čísel se zachovaly pouze u objektů v Podivicích. Názvy velkých objektů, tedy dominantních pozorovatelen a strojoven se odrážely i ve stylu jejich maskování. Nejdokonaleji byly v tomto ohledu maskovány pevnůstky ležící na území původního území dnešního voj. prostoru. Betonové objekty u Rychtářova, Opatovic a Podomí byly také pravděpodobně očíslovány, avšak není známo, že by byly maskovány nátěrem či malbami na způsob např. podivických strojoven (chybí zbytky po jakémkoliv nátěru). V některých případech byl název budovy uveden přímo na stěně bunkru, jak to například vidíme na strojovně Schlosskeller, či na Hospodě u Zeleného věnce (Gasthaus zum Grünen Kranz) u Podivic. Následující výčet všech zjištěných jmen vznikl na základě vzpomínek pamětníků či zachovalých prvků maskování. Záměrně zde neuvádíme objekty pojmenované pouze pracovně kvůli možnosti znovuobjevení jejich původního jména.

Strojovny

České jméno většinou odvozeno od původního německého. Několikrát se ve jméně objektu zmiňuje barva nátěru objektu. Neznámý počet bunkrů byl opatřen dřevěnými nástavbami, jež byly ukotveny pomocí železných úchytů čnících v rozích a po stranách stropnice. V drtivé většině případů objekty strojoven pojmenovávány jako budovy civilního využití (Hospoda, Domek, Sklep, Škola, Kovárna?)

Rottes Gasthaus - Červená Hospoda

Strojovna se zbytky systému navijáků, z maskovacích prvků je zachováno pouze torzo, nejlépe je dodnes dochováno velké mřížované okno, další prvky maskování jsou až na malé detaily nenávratně ztraceny. S velkou dávkou představivosti je možno vysledovat, že objekt měl kdysi opravdu červený nátěr (nejvíce je to patrné na čelní stěně s průzorem). Na stropnici zachovány železné úchyty, dřevěná nástavba však pravděpodobně nebyla osazena.

Schlosskeller - Zámecký sklep
Atypická strojovna se zbytky systému navijáků, maskovací kresba naznačuje hrubé kamenné zdivo s velkými spárami, název je dodnes náznakově zřetelný nad vchodem do objektu. Objekt je s velkou pravděpodobností z první éry výstavby, kresba kamenů a spár je provedena na čistý beton, chybí podkladová barva, která je u mnoha dalších objektů žlutá. Ostatní prvky maskování se nezachovaly. Rovněž není jasné, zda měl objekt jakoukoliv nástavbu, úchyty na stropnici mohou naznačovat její existenci, proti tomu však mluví přítomnost mělkého hlinitého zásypu.

Červený domek - naznačena podezdívka, klenutý dveřní otvor a velké okno překrývající průzor. Nátěr objektu byl rovněž vyveden v červené barvě. Dnes je původní vzhled objektu znehodnocen novým maskovacím nátěrem.

Strojovna se slunečnicemi - objekt příslušející dráze Wiesberg Ost, kuriózní malby slunečnic za naznačeným plaňkovým plotem.

Gasthaus zum Grünen Kranz - Hospoda u Zeleného věnce ? objekt popsán v samostatném článku.

Schule - Škola
Popsána u podivických bunkrů ? naznačeny okenice, okna s květináči (dnes již nezřetelné), podezdívka, několikeré dveře a nápis Schule.

Schmiede - Kovárna
Naznačena okna, náznakově nátěr celého objektu, ostatní maskování se dodnes nezachovalo

Mlýn? - neznámý objekt (strojovna?), v tomto případě měla představovat pravděpodobně vodní mlýn (nezaměňovat s Větřákem). Poloha a maskování objektu zatím neznámé, může se jednat o velkou strojovnu s pozorovatelnou postavenou na Hanácké louce pod Zadní Lipovou (dnes v rozvalinách).

Pozorovatelny

Objekty na dominantních kótách, zpravidla víceúhelníkového půdorysu s několika pozorovacími místnostmi. Pro pozorování bylo využito i stropnice objektu. V mnoha případech se však nejednalo o prostý ochoz obehnaný zábradlím, na stropnicích bunkrů byly budovány nástavby a to buď dřevěné či nástavby jiného charakteru. Tyto byly vybudovány na objektech Viktoria - obelisk, a na objektu Stříbrná - kamenná věž připomínající kulatou hradní hlásku. Rovněž u ostatních výšinných pozorovatelen je možno nalézt železné úchyty, které nasvědčují tomu, že alespoň v některých případech mohly být pomocí nich ukotveny dřevěné nástavby maskující objekty z leteckého pohledu. Německé názvy většinou souhlasí s názvem kopce či místa, na němž se objekt nachází. Některá z původních jmen vešla do povědomí starousedlíků - Stříbrná, Viktoria, většinou se však vžily lidové názvy (Viktoria - Orlíček, Orel, Viktorka, Stříbrná - Hladomorna, Kominářka, Eichberg - Větřák, Povětrňák, Hřébky (čs. bunkry), jeden z objektů typu Houba - Černé bunkr (dle černého asfaltového nátěru, který je dodnes zřetelný) atd.

Silberberg - Stříbrná - objekt stojícící na stejnojmeném vrcholu z nejzachovalejší nástavbou, tvoří ji kamenná věž o tvaru téměř neznatelného komolého kužele, ochoz přístupný po sneseném schodišti (do nedávné doby stojící schodiště bylo novější náhražkou původního, pravděpodobně odstřeleného) lemován železnými sloupky nesoucími kdysi zábradlí. Ostatní maskování se bohužel nedochovalo, také díky tomu, že objekt byl i po válce mnoho let využíván jako pozorovatelna, maskování vchodové části objektu neodpovídá původnímu stavu.

Viktoria - Vítězná - objekt popsán v samostatném článku, nátěr, malby či jiné maskovací prvky nejsou známy

Zadní Lipová - Tafelberg - U kapličky - objekt ležící pod plochým vrcholem stejnojmenné kóty, odtud snad mohl pocházet zkomolený lidový název tefelberg - tafelberg - tabulový vrch? Šestiúhelníkový objekt, na jehož stropnici stávala dřevěná nástavba v podobě kaple s malou zvoničkou, dle vzpomínek pamětníků byla na stěnách namalována i okna a další maskovací prvky. Nástavba byla zpřístupněna schodištěm. Do dnešní doby se z maskování pozorovatelny nezachovalo vůbec nic

Větřák - Povětrňák - Eichberg - Pozorovatelna ležící na stejnojmenném vrcholu nad Studeným žlebem na stropnici byla vystavěna dřevěná nástavba v podobě větrného mlýna, která byla přístupná po železném schodišti. Tato funkční napodobenina byla bohužel po válce zničena a do dnešní doby se zachovalo pouze torzo železné osy mlýna. Maskování objektu je zachováno na stěnách průzoru, tvoří jej kresba kamenného zdiva. Nástavba byla nejspíše opatřená pavlačí, která byla podepřena dvěma železnými konzolemi.

Lindenberg (Lipová) s tzv. Kunigunden Lusthaus, či Lustschloss = Kunhutin letohrádek) - Pozorovatelna typově odpovídající vzoru Eichberg, maskování objektu je zachováno v relativně uspokojivém stavu, stěnám vévodí malba dvou goticky zaklenutých vchodů, uzavřených dřevěnými dveřmi, spojenými s povrchem naznačeným schodištěm. Na stěnách objektu dochována kresba podezdívky z dřevěných kuláčů a místy lze ještě spatřit fragmenty malby šlahounů břečťanu. U jednoho z průzorů jsou patrné zbytky malby dvou velkých pravoúhlých oken, pod nimiž byly umístěny květiny vyrůstající defakto z průzoru, jehož temná dutina mohla z dálky připomínat velký truhlík pod okny. Nástavba objektu měla podobu půdorysně složité mansardové střechy korunované malým komínem. Interiér nástavby byl přístupný po jednoduchém schodišti, z něhož se zachovaly první tři stupně na úrovni země. Z útrob nástavby se dalo přehlížet okolní krajinu prostřednictvím několika vikýřů s otevíratelnými veřejemi a snad i malé pavlače či verandy postavené v místě napojení schodiště na stropnici. Zajímavým faktem je, že dnešní vchodové křídlo muselo být dostavěno dodatečně v pozdější době, o čemž svědčí jednak svědectví pamětníka, nekvalitní provedení křídla, špatné napojení na objekt a absence popisné tabulky s číslem, která zřejmě byla jednoduše "zazděna" do objektu. Zda se tak stalo až po válce nebo ještě v průběhu okupace bohužel nejsme schopni říci. Nástavba existovala až do počátku 70. let 20.století. Ve fotogalerii naleznete 3D modely, konstruované podle detailního popisu, leteckého snímku a dochovaných fragmentů maskování.

Buchtelberg - objekt, typově odpovídající vzoru Eichberg, stojící na nevýrazné kótě nedaleko silnice Eichlerky, z maskování objektu dochovány nezřetelné fragmenty, nad třetím průzorem dochován (snad) zbytek nápisu, stropnice byla přístupná po schodišti, zachovány železné úchyty, nástavba není známa.


Výše uvedený seznam jmen německých pevnůstek je torzovitý a neúplný. Na doplnění dalších názvů se pracuje, avšak situace je ztížena neustále se zmenšujícím počtem žijících pamětníků, kteří jsou dnes jediným pramenem, z kterého lze v této věci čerpat informace. V případě, že je komukoliv ze čtenářů tohoto článku známo některé z původních či další z lidových jmen, případně ví cokoliv o dalších maskovacích prvcích a tzv. nástavbách, nechť prosím zašle své poznatky na adresu autorů webu. Děkujeme

Silberberg

Prameny:
vlastní průzkumy
vzpomínky pamětníku z obcí Prostějovičky, Podivice, Plumlov

Diskuze