Podivické pozorovatelny

Celá má dětská léta mě udivovaly podivné bunkry, rozseté po polích v okolí podhorské dědiny Podivice. Byl jsem těmito drobnými vojenskými stavbami fascinován, ale téměř nic jsem o nich nevěděl a nechápal jsem, k jakému účelu byly vybudovány a kde se zde vlastně vůbec vzaly. Později jsem se dozvěděl, že tyto pevnůstky vybudoval německý wehrmacht za okupace Československa a sloužily jako pozorovatelny nejdříve pro dělostřelecký a později tankový výcvik německé armády. Tyto pozorovatelny jsou rozmístěny na jedné bývalé cílové ploše, která se nacházela v těsné blízkosti obce Podivice. S výstavbou se začalo roku 1941 a celkově bylo zbudováno 10 pozorovatelen ve 2 stavebních etapách (Objekty odolnosti Splittersicher první etapa výstavby a objekty odolnosti Gruppe I. a II. druhá etapa výstavby) . Vybudováním betonových bunkrů byli v květnu 1941 pověřeni stavební inženýři firmy H.Wavreczka z Moravské Ostravy, kteří ještě téhož měsíce zahájili stavbu prvních objektů. Obě stavební etapy byly dokončeny již na podzim téhož roku.

Obecný popis pozorovatelen

Lze říci, že vnější i vnitřní vzhled pozorovatelen v okolí Podivic odpovídá až na malé výjimky klasickému vzoru. Vnitřek objektu je rozčleněn na dva obdélníkové prostory - vlastní pozorovací místností a připojenou vstupní místností. Do objektu se vchází po betonových schodech, jejichž počet závisí na konfiguraci terénu, v němž je pozorovatelna umístěna. U většiny je to 4-8 schodů, přičemž pod posledním stupněm je vytvořen prostor pro snadný odtok vody. Na spojnici tohoto vybetonovaného prostoru s dveřmi je vlastní odvodňovací kanálek. Vstupní otvor byl opatřen železnými dveřmi, druhé oddělovaly vstupní místnost od místnosti pozorovací.
Aby co nejlépe sloužily svému vojenskému účelu, jsou tyto pozorovatelny ve svých pozorovacích místnostech samozřejmě vybaveny navijáky, které byly ovládány ručně pomocí kliky. Jednalo se o navijáky typu 2., což znamenalo, že byly bržděny jednoduchou bubnovou brzdou, umístěnou přímo ve středu navijáku, ovladatelnou pomocí páky (nebrzdí se tedy pomocí sešlápnutí závaží, na rozdíl od navijáků typu 1.). Přitahování terčů se dělo pomocí lan o přibližném průměru cca 4-5 mm. Počet navijáků je u většiny pozorovatelen stejný - na čelní stěně s průzorem 9, na stěně naproti vstupu jsou 3-4 a na zadní stěně je dalších 9 navijáků. U dvou pozorovatelen je na čelní a zadní stěně navijáků 12. Počtu navijáků odpovídá i počet vodících trubek, které jsou vedeny čelní stěnou objektu a vyúsťují venku přibližně 10 cm nad úrovní terénu. Dále jsou trubkové lanovody vyvedeny skrz stropnici objektu (procházela zde lana z navijáků umístěných na zadní stěně objektu). Prochází zásypem, který ze vnějšku kryje stropnici objektu, nad úroveň okolního terénu. Dle umístění vchodu jsou vývody lan buďto v pravé či levé stěně, tzn. v opozici proti vchodu a jsou vyvedeny těsně nad úrovní současného terénu.
Pozorovatelny v Podivicích jsou opatřeny jediným průzorem, situovaným v pozorovací místnosti přímo nad navijáky čelní stěny. Spodní strana je tvořena 2-3 ozuby, horní strana je hladká. Dle zorného úhlu průzorů lze objekty zařadit do typologické skupiny pozorovatelen 100 g (zorný úhel 100 grádů). Z vnitřní strany je průzor chráněn mechanickým krytem (záklopkou), který chránil obsluhu navijáků před zraněním během střeleb. Proti nežádoucímu opadu betonu při náhodném zásahu jsou mezi ocelové traverzy, které tvoří kostru stropu, vloženy ocelové pláty.
Z důvodu krytu a větší bezpečnosti jsou zadní stěny téměř všech objektů kryty zásypem, který je tvořen navršenou zeminou, v současné době porostlou luční vegetací.
Dalším stavebním prvkem, který můžeme na některých objektech pozorovat, je římsa, či krakorec. Ta měla bunkry chránit proti zatékání vody do vstupního otvoru a průzoru. U Podivických pozorovatelen můžeme vidět římsy o čtvercovém a lichoběžníkovém průřezu. Římsy jsou na stropnici taženy nad celou čelní stěnou.
Objekty byly z důvod lepší orientace, podobně jako strojovny, označovány příslušnými čísly a písmeny. Toto označení bylo umístěno v obdélníkové vpadlině, která se většinou nachází cca 10 cm nad pravým rohem vstupního otvoru.
Objekty 3 a 4 mají v rohové části čelní stěny nejspíše zbytek původního barevného maskování.

Následuje přehled Podivických pozorovatelen. Bohužel se nedochovalo jejich originální označení, proto jsou v následujícím výčtu objekty, pro lepší orienatci pojmenovány dle pomístních názvů.

Cílová plocha VI. Podiwitz

Strojovna - Kovárna  //M I //
Strojovna - Škola //M II //
Strojovna - Hospoda u Zeleného věnce //M III //


1. Pod hájenkou
Odolnost - Splittersicher
Nachází se 200 m pod hájenku č.74, jedná se o první pozorovatelnu, která byla v Podivicích postavena. Vchod je situovaný na levou stranu.
Vpadlina pro označení - atypické umístění a atypický tvar.

2. Na sekyrkách či U ostrůvku
Odolnost - Splittersicher
Nachází se 500m severovýchodně od Kovárny, jedná se o v pořadí druhou pozorovatelnu, která byla v Podivicích postavena. Vchod situovaný na pravou stranu.
Objekt je ve výborném stavu, je nejlépe zachovalým ze všech Podivických pozorovatelen.

3. U vodárny
Odolnost - Gruppe I.
Nachází se 200 metrů od silnice Podivice-Brodek u Prostějova
Vchod situovaný na pravou stranu. Objekt sloužil jako sklad chemikálií bývalého JZD Podivice. Na stěnách v chodbičce a pozorovací místnosti jsou zachovalé 3 podpisy obsluhy (CM). Dle datace jsou ze 3.4.1942.
V roce 1945 byl objekt místní mládeží napěchován municí, která v Podivicích zbyla po Němcích, následně byla munice odpálena. Samotný objekt nebyl touto detonací nijak poškozen, pouze jeho železné dveře byly nalezeny 20 m za nedalekou cestou.

4. U mostku
Odolnost - Gruppe I.
Nachází se 100 metrů od objektu č.3. Vchod situovaný na pravou stranu. Objekt byl dlouho využíván místní mládeží jako sklad dřeva při každoročním předvelikonočním klapání. Měl též zazděný průzor.

5. Nad hospodou
Odolnost - Gruppe I.
Nachází se 150 m od M III, poblíž cesty ke skautskému táboru. Vchod situovaný na pravou stranu. Objekt je díky zaneseným odvodňovacím trubkám zcela zatopen.

6. Nad školou
Odolnost - Gruppe I.
Nachází se 100m od M II a 100m od objektu 5. Vchod situovaný na pravou stranu. Objekt zcela zatopen.

7. Středový
Odolnost - Gruppe I.
Nachází se 150 m západně od cesty ke skautskému táboru. Vchod situovaný na pravou stranu. Objekt má 12 vývodů na čelní a zadní straně. Chybí mu zásyp ze zadní strany, vývody nejsou ve stropnici, ale v zadní stěně těsně nad terénem.

8. U Hanácké
Odolnost - Gruppe I.
Nachází se 100 m východně od Hanáckého kříže (1818). Vchod situovaný na levou stranu. Objekt má 12 vývodů na čelní a zadní straně. Objekt je částečně zatopený.

9. U lesa
Odolnost - Gruppe II.
Nachází se 200 m SV. od objektu 8. Vchod situovaný na levou stranu. Objekt je zanesen naplaveninami.

10. U borovice
Odolnost - Gruppe II.
Nachází se 200 m před objektem č.8. Vchod situovaný na pravou stranu. Objektu chybí zásyp, chránící zadní stěnu. Počet vývodů není znám, protože je objekt zcela zanesen

Co říci závěrem? Všechny zmíněné pozorovatelny se nachází v blízkém či vzdálenějším okolí obce Podivice, tzn. mimo katastr voj. újezdu Březina. Jejich průzkum je ovšem možný až po ukončení zemědělských prací, tj. na podzim, neboť všechny bunkry se nacházejí uprostřed obdělávaných lánů.

Silberberg & Eichberg

fotogalerie ke článku bude doplněna

Prameny:
Vlastní průzkumy

Diskuze