Pozorovatelna Buchtelberg

Objekt se nachází v mladém lese na temeni nevýrazného návrší v nadmořské výšce 462 m n.m. nad jižním svahem Napajedelského žlebu a severozápadně od kóty 453 m n.m., kterou protíná silnička Eichlerka. Původně bylo celé území kolem objektu samozřejmě odlesněno a pozorovatelna i přes své umístění na vcelku nevýrazném kopci ovládala celé široké okolí. Pojmenování Buchtelberg (poněmčená Buchtelka) není podloženo nápisem na objektu, ani jakýmikoliv dochovanými archivními materiály. Je zaznamenáno pouze v protektorátní mapě a to jako jméno kóty (na podrobnější dobové mapě je však jménem Buchtelberg nazývána výšina ležící západním směrem přímo na cílové ploše Buchtelka). Pozorovatelna odpovídá typu Eichberg, jedná se tedy o objekt se třemi průzory o tvaru nepravidelného šestiúhelníku s přistavěnou vchodovou částí lichoběžníkového tvaru. Svým tvarem, počtem průzorů a vnitřní dispozicí se objekt vymyká dosud popsaným německým pozorovatelnám známých z jiných vojenských prostorů. Dle dnes již známého klasifikačního systému odpovídá objekt kategorii 100 und 200 grad Artillerie Beobachtungsstand, tedy kombinovaná 100 a 200 gradová pozorovatelna.

Exteriér

Objekt je navenek nápadný svým nepravidelným tvarem. Vchodová část je zjevně vystavěna samostatně, její armování totiž nesouvisí s pozorovatelnou. Vchodové křídlo svou vnější stranou prodlužuje stěnu, za níž se původně nacházelo schodiště, zpřístupňující stropnici objektu. Pravděpodobně se jednalo o jednoduché železné schodiště, které bylo na úrovni země ukotveno v betonovém základu, zatímco jeho horní část byla pod úrovní stropnice fixována dvěma železnými I profily, čnícími dodnes ze stěny objektu. Na stropnici se nachází 8 železných úchytů, sloužících k ukotvení nástavby, jejíž vzhled a charakter však u tohoto objektu není znám. Vertikálně uložená železná trubka, ústící přibližně prostřed stropnice, snad mohla sloužit k pomocnému ukotvení pouhé části či celé nástavby. Na hranách stropnice a stěn opatřených průzorem se objevuje typická římsa. Tatáž je i na hraně stěny a stropnice vchodového křídla nad vstupním otvorem. Průzory objektu jsou výškově shodné, liší se pouze v délce. Jsou na spodní straně síly zdi opatřeny 3 ozuby, horní strana je hladká. Pod každým z průzorů se nachází vždy šest přesahujících železných trubek - lanových vývodů. Ve stěně pod někdejším schodištěm je zřetelná vertikální spára sloužící k uložení ze země vyvedených kabelů, zakončená 1 metr nad zemí obdélníkovou vpadlinou v místě, kde byla umístěna malá "krabička", ze které byl rozvod veden do interiéru pozorovatelny.

Interiér

Vchod do objektu je situován v již zmíněné vchodové části. Výškový rozdíl mezi prahem a úrovní terénu byl překonán několika schody, které však dnes již chybí. Vstupní chodba byla ve svém druhém pravoúhlém zalomení opatřena dveřmi, které oddělovaly vstupní část od první pozorovací místnosti. Ta byla vybavena šesti lanovými navijáky typu 2, upevněnými v nosných konzolách po třech. Vnitřní štěrbina průzoru byla opatřena pancéřovou záklopkou. Tak jako i v jiných objektech je strop místností a chodeb zpevněn železnými I profily, mezi něž jsou vloženy železné plotny. Krátkou přechodovou chodbou, uzavíratelnou z obou stran dalšími dveřmi se vstupovalo do druhé pozorovací místnosti, vybavené obdobně. Do poslední, třetí místnosti, rovněž oddělené od předchozí přechodovou chodbou s dveřmi, ústily těsně nad úrovní podlahy kabely, které byly vedeny po stěně místnosti pomocí svorek téměř až ke stropu, kde skrze dvě železné trubky procházely stěnu do místnosti číslo 1. Z té byly obdobným způsobem vedeny znovu skrze stěnu do místnosti číslo 2.

Maskování

Venkovní stěny nesou četné stopy po ostřelování, jen tu a tam zbytky jakéhosi nátěru dávají tušit, že i tato pozorovatelna byla opatřena malbami maskovacích prvků, které spolu s uvažovanou nástavbou mohly stylizovat objekt do neznámé podoby. Zatím se však nepodařilo dopátrat jakýchkoliv věrohodných informací, týkajících se někdejšího vzhledu objektu

Poškození a zachovalost

Pozorovatelna je na několika místech silněji poškozena, integrita objektu však naštěstí narušena není. Ve stěnách zeje několik děr, ve kterých je obnaženo armování. Díky poškození je zřetelná i spára mezi vchodovým křídlem a hmotou vlastní pozorovatelny. Poškozené průzory a stěny se na mnoha místech pokrývají sintrem, schodiště na stropnici chybí. V interiéru objektu se dochovala jen torza navijáků, chybí záklopky průzorů, kabeláž, rovněž se nedochovaly ani jedny ze šesti dveří. Na stropnici objektu leží několik ztrouchnivělých kusů dřevěných kuláčů, spojených hřebíky, není však jasné, zda se může jednat o zbytek nástavby, či například starého posedu.

Eichberg, Buchtelberg, Silberberg

3D modely objektu Buchtelberg naleznete zde

Prameny:
vlastní průzkumy

Diskuze