Pozorovatelna Tafelberg - Zadní Lipová

Dalším objektem, kterého si všimneme v našem detailním popisu je pozorovatelna pod vrcholem výrazné a důležité kóty Zadní Lipové. Tento kopec je nejvyšším bodem táhlého, od východu k západu pozvolna stoupajícího hřebenu, který je ze severu ostře vymezen hlubokým údolím Hraničního potoka (ve starší literatuře též Malá Haná) - Hraničním žlebem - a z jihu až jihovýchodu divokým Studeným žlebem. Svou výškou 522 m n.m. se kóta Zadní Lipová řadí mezi dominantní vrcholy a společně se Stříbrnou tvoří podkovovitě táhlý hřbet, který se nápadně uplatňuje v pohledech ze vzdálenějších míst (například z masivu Kosíře). Pozorovatelna je vystavěna na severním okraji vrcholové plošiny kopce (odtud zřejmě něm. název kopce - Tafelberg - tabulová hora) severozápadně od kóty, přímo nad prudkým a rozeklaným jižním svahem Hraničního žlebu. Pozorovatelna ovládala severně položený úsek cílových ploch, zvaný zřejmě Hanakenweg (dle Hanácké cesty, komunikce spojující Myslejovice s Novými Sady). Její dodnes používaná odlesněná část, tzv. Hanácká louka, je jen pouhým zbytkem mnohem rozsáhlejší dopadové plochy, jejíž převážná většina byla za posledních půlstoletí opětovně zalesněna.

Exteriér

Objekt lze typologicky zařadit mezi pozorovatelny typu 100 und 200 grad Artillerie Beobachtungsstelle, avšak od dosud popsaných, typově shodných (typ Buchtelka, Větřák, Letohrádek) se v několika detailech liší. Půdorys tvoří nepravidelný šestiúhelník, u něhož jsou pouze dva páry protilehlých stran rovnoběžné. Objekt je opatřen třemi, plně zešikmenými průzory, které jsou nahoře hladké a dole dvakrát ozubené. V jihovýchodní stěně, jakémsi pomyslném průčelí, je vpravo od průzoru umístěn vstupní otvor, opatřený třemi betonovými schůdky. Pravoúhlá spára pro uložení kabeláže končí dvěma kruhovými otvory přibližně na úrovni podlahy objektu. Kabely propojovaly pozorovatelnu s Eichbergem a podivným "utopeným" objektem na Hanácké louce.
Pod každým z průzorů je umístěno devět trubkových lanovodů, jednostranně přesahujících vnější stěny objektu.
Stejně jako u jiných dosud popsaných objektů i zde prokazatelně existovalo jednoduché schodiště, umožňující v minulosti přístup na stropnici. V tomto případě bylo umístěno podél boční, krátké bezprůzorové stěny a opět zde pro jeho ukotvení sloužila betonová patka na úrovni terénu a dva železné I profily držící horní konec schodiště. Povrch stropnice je hladký, při okrajích bez říms. Přítomnost deseti železných páskovitých úchytů, rozmístěných ve vrcholech stropnice a v délce hrany průčelní stěny nás utvrzuje, že i zde byl vystavěn určitý druh nástavby, o kterém se zmíníme níže.

Interiér

Do útrob vede vstupní otvor, který byl v minulosti opatřen dnes již vytrženými pancéřovými dveřmi. Vstupní chodba je za vchodem poněkud zvláštně dvojnásobně zalomena a ústí do první pozorovací místnosti. K jejímu vybavení patřilo devět ručních navijáků typu 2 umístěných pod pozorovacím průzorem, uzavíratelným již neexistující pancéřovou záklopkou. Kvůli omezeným prostorovým možnostem byly vždy tři konzole po třech navijácích upevněny šikmo. Do první místnosti bylo rovněž vyvedeno kabelové telefonní vedení. Rozvod byl veden do všech místností skrze trubkové prostupy ve zdech, na stěnách byly kabely upevněny pomocí jednoduchých svorek, vězících ve dřevěných špalíčcích, které dodnes tu a tam nalézáme utopené v omítce stěn. Z první místnosti vede krátká lomená chodba, procházejíce bariérou dvou dalších ocelových dveří do druhé pozorovací místnosti. Zde je nutno zaměřit pozornost do rohu, směřujícímu k pomyslnému středu hmoty pozorovatelny. Strop je zde proražen vertikálně uloženou železnou trubkou, ústící s několikacentimetrovým přesahem vně objektu uprostřed stropnice. Její účel je neznámý. Vybavení druhé, stejně tak i třetí místnosti bylo shodné.

Maskování

Na mapách z období okupace je na vrcholu Zadní Lipové zakreslena mapová značka představující kapli. Nikdy zde však žádná stavba tohoto určení nestála. Ze vzpomínek pamětníků vyplývá, že do podoby kaple byla maskován samotný objekt. Vzhled nástavby je možno nastínit pouze v hrubých rysech, neboť se dodnes nedochovala žádná detailní fotografie, přibližující její vzhled. Jakož i jinde, i zde byla na stropnici vystavěna nevysoká dřevěná nástavba, která měla podobu malé kaple se zvonicí. Z mlhavých vzpomínek starousedlíků vyplývá, že na stěnách "kaple" umístěné centricky uprostřed stropnice byla nátěrem naznačena okna a nástavbu lemoval ochoz se zábradlím. Bohužel je to zatím vše, co o nástavbě víme.

Poškození a zachovalost

Objekt byl kvůli své výhodné poloze využíván i v poválečném období pro pozorování výsledků střeleb na letecké střelnici (i dnes je veden v provozním řádu Dělostřelecké střelnice jako objekt, který je používán při vojenském výcviku). Nedaleko pod pozorovatelnou údajně nějaký čas stával vrak letadla Iljušin, zbytky terénních úprav na údolní hraně pod objektem snad upomínají na dřívejší existenci střeleckých postavení.
Na několika místech jsou zřetelné hluboké stopy po ostřelování, pod stropnicí se podélně táhne hluboká rýha obnažující armování. Až na pár dalších "šrámů" je objekt v poměrně dobrém stavu. Z vnitřního vybavení se vzácně dochovaly některé součásti dobového vybavení. Objekt leží v zakázaném pásmu a přístup k němu je zapovězen.

Buchtelberg, Eichberg, Silberberg

Prameny:
vlastní průzkumy a rozhovory s pamětníky

Diskuze